0,00 
0

Zaznacz stronę

Regulamin sklepu.

Poznaj zasady współpracy z happysklep.pl.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPYSKLEP.PL

I DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego jak również zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient –osoba składająca zamówienie w sposób określony w regulaminie. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Osoba fizyczna, o której nowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.happysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie, jego dostępności, a także kupić Produkt.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Towar/Produkt – produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ceny – wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Sprzedawca – AGROTECH Jarosław Michalski, Krzepielów 57, 67-410 Sława NIP: 693-205-55-40 , +48 609 137 564
e-mail: happykidsshop@wp.pl, będący również właścicielem Sklepu internetowego.

Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Polityka prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

zawieranie online umów sprzedaży – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym,

przesyłanie wiadomości e-mail,

prowadzenie Konta Klienta,

formularz zamówienia,

przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji etc.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

Specyfikacja i właściwości Produktów są przedstawione na stronach Sklepu internetowego.

Wszystkie obowiązkowe informacje na temat sprzedawanych Produktów udostępniane są przed dokonaniem zakupu w Sklepie internetowym w opisach produktów

Sprzedawca jest właścicielem Sklepu internetowego, a także jego Administratorem.

Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podpis Klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy.

III KONTO I ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia.

Wypełnienie formularza nastąpić może z poziomu Konta, do którego Klient uzyskuje dostęp po rejestracji.

W ramach rejestracji Klient podaje: imię, nazwisko, kraj zamieszkania, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu transakcja nie będzie mogła dojść do skutku.

W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.

Usługa elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. Klient ma prawo odstąpić od wyżej określonej umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

Posiadanie dostępu do Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. W sytuacji braku woli założenia Konta, Klient może dokonać zamówienia bez prowadzenia rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, kraj zamieszkania, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu i adres e-mail.

Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do złożenia oświadczenia czy jest on osobą fizyczną, o której mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. checkbox).

Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Składam zamówienie/ zamawiam; kupuję”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca otrzymanie zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę, zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca będzie się komunikował z Klientem za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie. W komunikatach e‑mail będą zawarte informacje zmierzające do należytego wykonania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca klient otrzyma informację, iż zamówienie zostało przyjęte i jest przetwarzane. Informacja ta nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności z góry, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu całości zapłaty wynikającej z treści zamówienia.

Z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Klienta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

Sprzedawca wyśle Produkt Klientowi w terminie wskazanym w toku składania zamówienia za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy wybranego przez Klienta za pośrednictwem strony Sklepu internetowego. Koszt dostarczenia produktu określony jest wprost w toku składania zamówienia i pokrywany jest przez Klienta. Dostarczenie Produktu nastąpi zgodnie z regulaminami świadczenia usług przez zewnętrznych dostawców wybranych przez Klienta celem doręczenia zamówionego i opłaconego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu i pory odbioru.

Termin wysyłki Produktu jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego, a w przypadku płatności za pobraniem – od daty potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji.

W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Klient może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.

Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.

Z chwilą odbioru lub pokwitowania odbioru, na Klienta przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego.

IV CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

Przed zakończeniem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności oraz o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy. Prawidłowo złożone i przyjęte do realizacji zamówienia będą realizowane (wysłane) w poniedziałek, lub wtorek, lub w środę licząc od następnego dnia od złożenia zamówienia. Termin realizacji nie jest terminem dostawy. Terminy dostawy zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i mogą się różnić.

Jeżeli z danym sposobem płatności lub dostawy wiąże się dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

Płatności za Produkt przez Klienta dokonywana jest przed jego wysyłką.

O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W razie braku podania przez Sprzedawcę terminu płatności uznaje się iż termin ten wynosi 7 dni od daty założenia zamówienia

W razie nieuiszczenia całości płatności w określonym terminie, zawarta umowa ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy tejże umowy.

W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od umowy. Odstąpienie następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

Dowód sprzedaży wystawiony przez Sprzedawcę wysyłany jest Klientowi wraz z Produktem lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta.

Zmiany cen i oferty na stronie Sklepu internetowego nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

W celu wykonania prawa odstąpienia, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem na adres happykidsshop@wp.pl lub pocztą. Przesyłany formularz stanowi jedynie proponowany sposób na odstąpienie od umowy, ważne aby Klient odstępując od umowy jednoznacznie to wskazał w treści pisma.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż 14 dni po dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego Towar. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

Klient zwróci Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres do doręczeń Sprzedającego również wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Regulacje niniejszego rozdziału maja zastosowanie w całości również do umowy zawartej z osobą fizyczną, o której mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego.

ZWROTY należy kierować na adres:
AGROTECH Jarosław Michalski
Krzepielów 57, 67-410 Sława
Z dopiskiem: happysklep.pl – ZWROT

VI WADY TOWARU ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad. W odniesieniu do Konsumentów oraz osób fizycznych o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

W razie wystąpienia wad w produkcie Klient możne złożyć reklamację za pośrednictwem Sklepu internetowego, przesłać ją na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy happykidsshop@wp.pl.

Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie koszty które poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru, w szczególności koszty odesłania Produktu.

Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w wyżej wymienionym terminie o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym powyżej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, ani osoba fizyczna, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego:

-odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

-odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

-odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym kurierów, dostawców poczty, usług internetowych itp.

VII DANE OSOBOWE

Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca.

Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia, jak również do zapomnienia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu Konta można zmienić na wniosek zgłaszany Sprzedawcy drogą elektroniczną.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich modyfikacji. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek o usunięcie danych może ulegać pewnym ograniczeniom wynikającym z obowiązku świadczenia rękojmi lub gwarancji przez Administratora, jak również ze względów fiskalnych. W takiej sytuacji wszelkie dane dotyczące osoby (poza niezbędnymi dla prawidłowej realizacji postanowień umowy, jak i przepisów prawa) będą podlegały bezpowrotnemu usunięciu.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminy w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania prowadzenia Sklepu internetowego, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, a także zawartość strony Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do Sklepu internetowego oraz treści w nim zawarte należą do Sprzedawcy. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe etc. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Sklepu internetowego bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.

W przypadku Klientów niebędących Konsumentami oraz osobami fizycznymi, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies.

Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

Zapisów dotyczących osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564Kodeksu cywilnego nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów